در حال حاضر ما در بخش‌های زیر نیازمند نیروی جدید هستیم:

  • فروش و ارتباط با مشتری
  • پردازش و تولید سفارش ها